Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nilai Mahasiswa MPIMata Kuliah              : Manajemen Pemasaran Pendidikan
Semester/Jur              : VI/ MPI
Lokal                          : B
Dosen                          : Dr. Rika Ariyani, M.Pd.I

No
Nama
Nilai
Mid SMT
Tugas
Semester
Rata-rata
Simbol
1
Rahmat Saputra
82
85
85
84
A
2
Edi Handriyani
80
74
72
75
B+
3
Nur Aina
81
80
84
82
A
4
Siti Aminah
84
85
83
84
A
5
Neneng Suminarti
83
80
82
82
A
6
Cici Kurniasari
82
84
83
83
A
7
Rusma Wati
84
80
81
82
A
8
Reti Trijayanti
82
84
80
82
A
9
Nurul Hidayati
82
80
80
81
A
10
Lusi Afriyani
84
82
86
84
A
11
Nurul Agustin
83
83
83
83
A
12
Fitriani
83
83
82
83
A
14
Ahmad Nurdin
81
76
84
80
A
15
Anita
82
84
83
83
A
16
Nurul Hilal
81
84
83
83
A
17
Siti Patimah
83
85
81
83
A
18
Zahara
82
80
80
81
A
19
Saidina Akasah
83
84
80
82
A
20
Ilham Mulhadi
81
74
79
78
B+
21
Ahmad Ridoni
81
75
77
78
B+
22
Tedi Kurnadi
-
73
-
-
BL
23
Husnul Khotim
81
76
78
78
B+
24
Agus Suryadi
82
76
79
79
B+
25
Ramoini
76
72
78
75
B+
26
Joko arianto
-
-
75
-
BL
27
Muzammir
84
81
80
82
A
28
Junia Astari
82
78
83
81
A
29
Siska Wanita
81
79
79
80
A
30
Handra
78
83
83
81
A
31
Hardiazon
80
74
79
78
B+
32
Ardiansyah
75
76
81
77
B+
33
Anis Fitriani
82
80
79
80
A
34
Dita Yudanti
82
80
84
82
A
35
Abdul Basit
81
79
85
82
A
36
Mirna Rahmayani
83
83
85
84
A
37
Rezi Rifaldo
82
78
84
81
A
38
Ulfa Riani
81
79
80
80
A
39
Winda Sari
83
85
80
83
A
40
Zainuddin
75
70
75
73
B

Bangko, 27 Juli 2020
Dosen Yang Bersangkutan


Dr. Rika Ariyani, M.Pd.I

Post a Comment for "Nilai Mahasiswa MPI "