Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DAFTAR NILAI MPI IV C


Mata Kuliah              : Aplikasi Komputer Manajemen
Semester/Jur              : IV/ MPI
Lokal                          : C
Dosen                          : Dr. Rika Ariyani, M.Pd.I

No
Nama
Nilai
Mid SMT
Tugas
Semester
Rata-rata
Simbol
1
Yudhi Firmansyah
80
82
84
84
A
2
Hendri Yaldi
83
81
86
85
A
3
Enti Yulyani
80
80
78
79
B+
4
Elin Nurlianah
80
78
82
80
A
5
Serli Virda Yanti
78
78
84
80
A
6
Maria Ulfa
84
86
83
84
A
7
Rahmah Nurkhamidah
83
86
88
86
A
8
Purnawirawan
82
84
85
84
A
9
Husnah
83
82
85
83
A
10
Laila Husna    
78
85


11
Amelia
85
85
88
86
A
12
Fera Amelia
80
83
88
84
A
13
Afrian Ningsih
84
85
87
85
A
14
Depka Asia
83
81
82
82
A
15
Darul Kirom
80
80
83
81
A
17
Muhammad Robik
80
80
83
81
A
18
Pazarudin
78
-
78
-
BL
19
Baihaki
80
-
83
-
BL
20
Murni Wati
75
82
84
80
A
21
Yudi Ariyanto
81
80
85
82
A
22
Rahmat Septia
83
85
84
84
A
23
Jusriah
82
85
84
84
A
24
Egih Gunaza
80
80
78
79
B+
25
Welita
80
80
84
81
A
26
Selvi Malinda
80
76
78
78
B+

Bangko, 27 Juli 2020
Dosen Yang Bersangkutan


Dr. Rika Ariyani, M.Pd.I

Post a Comment for "DAFTAR NILAI MPI IV C"